К главе 4

1. Джувейни, т. 2, с. 378; Мирхонд, т. 4, с. 170.

2. Ал-Казвини Закарийа, с. 519.

3. Ватват. Раса'ил. Ч. 1, с. 8.

4. Раванди, т. 2, с. 355.

5. Джувейни, т. 1, с. 322.

6. Ан-Насави, с. 57.

7. Там же, с. 61.

8. Ас-Субки, с. 330.

9. Ан-Насави, с. 64.

10. Тарих-и Систан, с. 363.

11. Ад-Дийарбакри, т. 2, с. 369.

12. Джузджани, т. 1, с. 262.

13. Ан-Насави, с. 55.

14. Ибн ал-'Ибри, с. 234; ас-Субки, с. 335; Рашид ад-Дин, пер., т. 1, кн. 2, с. 191; Ибн Халдун, с. 231.

15. Бар Эбрей, т. 2, с. 496.

16. Вардан, с. 175.

17. Рашид ад-Дин, пер., т. 1, кн. 2, с. 243; Ибн ал-Имад ал-Ханбали (т. 5, с. 63) пишет: "Говорят, что у Джалал ал-Дина было 300 тысяч войск, но говорят также, что их было больше".

18. Ас-Субки, с. 331.

19. Там же, с. 330.

20. Ал-Казвини Закарийа, с. 514.

21. Ад-Дийарбакри, т. 2, с. 381; ал-Ханбали, т. 5, с. 73.

22. Раванди, т. 2, с. 355; Ибн ал-Асир, т. 9, с. 313; ан-Насави, с. 128, 153, 196, 239, 343.

23. См. указ Гийас ад-Дина Пир-шаха в сборнике Раш'ид ад-Дина Ватвата (Раса'ил. Ч. 2, л. 116 и сл.). См. также: Хорст, с. 39, 108, док. Ж 1).

24. Хорст, с. 39.

25. Ан-Насави, с. 227, 239.

26. Ас-Субки. My'ид, с. 33.

27. Ал-Хусайни, с. 131—132.

28. Хорст, с. 119, док. И 9, И 14.

29. Ан-Насави, с. 146; Ибн ал-Асир, т. 9, с. 230.

30. Рашид ад-Дин, пер., т. 1, кн. 2, с. 102.

31. Ан-Насави, с. 67, 71.

32. Там же, с. 54, 186.

33. Там же, с. 92, 180.

34. Там же, с. 269, 270—271.

35. Ал-Ансари, с. 12.

36. Хорст, с. 42, док. В 7.

37. Ватват. Раса'ил. Ч. 1, с. 11 — 12.

38. Ан-Насави, с. 156, 231.

39. Там же, с. 63.

40. Там же, с. 84.

41. Там же, с. 97—98,

42. Там же, с. 108.

43. Там же, с. 115.

44. Там же, с. 90.

45. Там же, с. 59.

46. Хорст, с. 159—161, док. Икс 1—5.

47. О шихне см.: Ибн ал-Джаузи, т. 8, с. 317—319.

48. Ибн ал-Асир, т. 9, с. 91.

49. Там же, с. 117.

50. Ан-Насави, с. 187, 188, 206, 270, 294.

51. Ибн ал-Асир, т. 9, с. 282; Раванди, т. 2, с. 365.

52. Ватват. Раса'ил. Ч. 1, с. 11; Рашид ад-Дин, пер., т. 1, кн. 2, с. 191.

 

 

© Copyright 2017. "Историческая библиотека"